UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Colegiul director

     Colegiul director al Camerei este format dintr-un preşedinte, care este şi preşedintele Camerei, un vicepreşedinte, care este şi vicepreşedintele Camerei, şi 3-7 membri. Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, în condiţiile stabilite prin statutul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani, dintre notarii publici care funcţionează în acea Cameră.

     Colegiul director al Camerei are următoarele atribuţii:
 • organizează examenul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar;
 • stabileşte birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari;
 • urmăreşte pregătirea teoretică şi practică a notarilor stagiari;
 • înlocuieşte, la cerere sau din oficiu, biroul notarial în care se efectuează pregătirea practică;
 • propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici şi a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii;
 • aprobă numărul de posturi destinate dobândirii calităţii de notar stagiar;
 • întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a notarilor publici;
 • ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi;
 • stabileşte comisia de inventariere şi lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare;
 • poate acorda sprijin şi ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate;
 • desemnează un membru al Colegiului director al Camerei sau un alt notar public din cadrul Camerei ce urmează să efectueze menţiunile privind revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate în arhiva Camerei;
 • aprobă, la propunerea preşedintelui, organigrama şi statul de funcţii ale personalului de specialitate şi administrativ al Camerei;
 • organizează, la cererea notarului public, vânzarea la licitaţie a bunurilor în vederea lichidării de către notar a pasivului succesoral, în condiţiile stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Uniunii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi actele normative cu caracter intern.
Back pageBack to top