UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Cum devin notar

    Legea nr. 36/1995, republicata, prevede ca notar public poate fi cel care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • b) are capacitate deplina de exercitiu;
 • c) este licentiat in drept;
 • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
 • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
 • f) cunoaste limba romana;
 • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
 • h) detine timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Roman si a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel putin 6 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul de admitere in functia de notar public.
    Poate fi notar stagiar cel care indeplineste urmatoarele conditii:
 • a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul ori, după caz, reşedinţa obişnuită în România, dovadă care se face cu acte eliberate de autorităţile române competente;
 • b) are capacitatea de exerciţiu deplină, dovadă care se face printr-o declaraţie pe propria răspundere a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile, în condiţiile legii;
 • c) este licenţiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licenţă obţinută în România ori, în cazul obţinerii în altă ţară, echivalată sau recunoscută de autorităţile române;
 • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
 • e) se bucură de o bună reputaţie, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi cu certificat de cazier fiscal ori echivalentul acestuia eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
 • f) cunoaşte limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaştere a limbii române. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română;
 • g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, dovadă care se face cu certificatul medical şi avizul psihologic emise de către unităţi sanitare şi cabinete psihologice acreditate potrivit legii şi cu care Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, sau Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, au încheiat protocoale de colaborare;
 • h) promovează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar organizat de Institutul Notarial Român, dovadă care se face prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România de validare a rezultatelor examenului sau concursului.
    Institutul Notarial Român organizeaza, pe posturile aprobate de Consiliul Uniunii, intr-o zi lucratoare, la o data stabilita de presedintele Uniunii, examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar.

    Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, din tematica aprobată de Consiliul Uniunii. Nota minimă de promovare este 7,00. Candidaţii declaraţi admişi vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Consiliul Uniunii pentru Camera la care şi-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs. Un candidat poate depune cererea de înscriere la examen sau concurs la o singură Cameră.

    După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar urmează timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică organizate de Institutul Notarial Român.

    Pe perioada desfăşurării stagiului, notarul stagiar suportă cheltuielile de pregătire stabilite de către institutul Notarial Român. Nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregătire atrage încetarea calităţii de notar stagiar. Structura pregătirii şi condiţiile aplicării sancţiunii prevăzute în prezentul alineat, precum şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de către Consiliul Uniunii.

    Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român. Pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul director, cu acordul notarului public coordonator.

    Activitatea unui notar stagiar poate fi îndrumată numai de notari publici cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care se bucură de o bună reputaţie profesională.

    După finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie să participe şi să promoveze examenul de definitivat organizat de Institutul Notarial Român.

    Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 7,00, dar nu mai puţin de nota 5,00 la fiecare probă.

    După finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult două sesiuni ale examenului de definitivat.
    Poate dobandi calitatea de notar public si persoana care indeplineste cumultiv urmatoarele conditii:
 • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • b) are capacitate deplina de exercitiu;
 • c) este licentiat in drept;
 • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
 • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
 • f) cunoaste limba romana;
 • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
 • h) a exercitat timp de cel puţin 6 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul de admitere în funcţia de notar public organizat de Institutul Notarial Roman (INR).
    Concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică se organizează de către Institutul Notarial Roman, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 2 ani.
    Persoanele care doresc să dobândească calitatea de notar public trebuie să se înscrie la Camera în circumscripţia căreia doresc să îşi desfăşoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Cameră şi cuprins în ordinul de actualizare emis de ministrul justiţiei.
    Institutul Notarial Roman organizează concursul de admitere la nivel naţional pentru persoanele înscrise din toate Camerele, la o dată unică stabilită de preşedintele Uniunii, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a concursului.
    Concursul de admitere constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 7,00, cu condiţia ca la fiecare probă din concurs să obţină cel puţin nota 5,00.

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020 (anexa nr. 1) actualizate cu propunerile si observațiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020.

Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020 (anexa nr. 2) actualizate cu propunerile si observațiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020.

Avizul favorabil al Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020 în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2020.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, menținute pentru anul 2022, prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 76/08.08.2022.

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei nr. 3/61630/2022/17.08.2022 in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar pentru anul 2022.

Back pageBack to top