UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Presedintele Colegiului director al Camerei

     Presedintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuţii:
  • reprezintă Camera în raporturile cu terţii;
  • soluţionează plângerile petenţilor împotriva notarilor stagiari, luând măsurile corespunzătoare;
  • desemnează, la cerere sau din oficiu, în cazuri excepţionale, un notar public care să asigure funcţionarea unui alt birou de notar public;
  • angajează personalul de specialitate şi auxiliar, în numărul şi în structura stabilite de Colegiul director al Camerei;
  • coordonează şi conduce compartimentele prevăzute în structura organizatorică a Camerei;
  • convoacă şi conduce şedinţele Colegiului director al Camerei şi ale Adunării generale a Camerei;
  • ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei;
  • aprobă, la cererea părţilor, transferul dosarului succesoral;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi de actele normative cu caracter intern.
Back pageBack to top