UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Conventii matrimoniale

        DATE PRIVIND REGIMUL MATRIMONIAL

    Ca urmare a modificărilor aduse de Codul Civil în materia relaţiilor de familie, printr-o convenţie matrimonială, soţii sau viitori soţi pot opta pentru regimul separaţiei de bunuri sau pentru regimul comunităţii convenţionale. Dacă soţii sau viitori soţi nu încheie o convenţie matrimonială, li se va aplica, de drept, regimul comunităţii legale.
    Soţii sau viitori soţi, prin convenţie, nu pot alege decât un singur regim matrimonial şi nu pot deroga de la regulile privind egalitatea între soţi, autoritatea părintească sau devoluţiunea succesorală legală, precum şi de la normele privind regimul matrimonial în general.
    În cazul în care soţilor li se aplică regimul comunităţii legale, ei pot solicita notarului să efectueze un inventar al bunurilor mobile proprii dobândite anterior încheierii căsătoriei.
    Toate convenţiile matrimoniale, indiferent de data încheierii lor, precum şi modificările acestora, se vor transmite de către notarul public la Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale, în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate.
    În cazul căsătoriilor în fiinţă la data de 1 octombrie 2011, soţii pot opta pentru schimbarea regimului matrimonial al comunităţii legale cu regimul comunităţii convenţionale sau cu regimul separaţiei de bunuri, dacă a trecut mai mult de un an de la încheierea căsătoriei.
    Soţii căsătoriţi sub regimul comunităţii legale înainte de 1 octombrie 2011 pot efectua partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei după intrarea în vigoare a Codului Civil, fără ca prin aceasta regimul matrimonial să se lichideze.
    Cu ocazia încheierii convenţiei matrimoniale, prin care soţii aleg regimul separaţiei de bunuri, notarul va întocmi un inventar al bunurilor mobile la solicitarea partilor.
    În cazul comunităţii convenţionale, soţii sau viitori soţi pot stabili anticipat, la data încheierii convenţiei matrimoniale, cota parte ce le revine din bunurile achiziţionate în comun în timpul căsătoriei, cotă-parte care este obligatorie pentru toate achiziţiile din timpul căsătoriei, orice modificare a acestei clauze urmând a fi precedată de lichidarea regimului matrimonial şi încheierea unei alte convenţii matrimoniale.

    Prin convenţia matrimonială soţii pot alege locuinţa familiei.
    În cazul în care se optează pentru regimul separaţiei de bunuri, soţii sau viitori soţi pot să prevadă o clauză potrivit căreia bunurile care sunt achiziţionate în timpul căsătoriei împreună de aceştia aparţin în proprietate comună pe cote-părţi, urmând ca în fiecare act de achiziţie, în aceste condiţii, să determine cota parte indiviză ce le revine fiecăruia în funcţie de contribuţia efectivă.
    Soţii sau viitori soţi pot conveni ca, în cazul decesului unuia dintre ei, soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate.
    Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi.
    Lichidarea se efectuează prin act de lichidare încheiat în formă autentică sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.
    În actul de lichidare a comunităţii, prima operaţiune va fi aceea de a se determina cota parte care îi revine fiecărui soţ/fost soţ pe baza contribuţiilor sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor. Apoi se va proceda la partajul bunurilor şi la regularizarea datoriilor.
    În cazul decesului unuia dintre soţi, lichidarea regimului matrimonial se face de către soţul supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat sau, în cazul soţilor codecedaţi sau comorienţi, de către moştenitorii celor doi, prin acelaşi înscris.
Back pageBack to top